This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From April 2021 Through December 2021

Organization: Amirbahador Educational Complex

Center ID: STN12390 A-B-C-D-E  

 

Last Date Updated: 2021/04/04 18:34

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1

TOEFL iBT

Jan 09 ,21

09:00

شنبه 99/10/20

14

15

11 17

15

33

Delivered with 72 test takers

2

TOEFL iBT

Jan 09 ,21

14:00

شنبه 99/10/20

19

21

18

20

21

6

Delivered with 99 test takers

3

TOEFL iBT

Jan 16 ,21

09:00

شنبه 99/10/27

15

18

19

19

20

14

Delivered with 91 test takers

4

TOEFL iBT

Jan 30 ,21

09:00

شنبه 99/11/11

14

17

18

21

18

17

Delivered with 88 test takers

5

TOEFL iBT

Jan 30 ,21

14:00

شنبه 99/11/11

17

16

14

9

InActive

49

Delivered with 56 test takers

6

TOEFL iBT

Jan 31 ,21

09:00

یکشنبه 99/11/12

10

17

8

2

2

66

Delivered with 39 test takers

7

TOEFL iBT

Feb 06 ,21

09:00

شنبه 99/11/18

16

14

4

InActive

InActive

71

Delivered with 34 test takers

8

TOEFL iBT

Feb 06 ,21

14:00

شنبه 99/11/18

19

9

1

InActive

InActive

76

Delivered with 29 test takers

9

TOEFL iBT

Feb 20 ,21

09:00

شنبه 99/12/02

16

12

11

InActive

InActive

66

Delivered with 39 test takers

10

TOEFL iBT

Feb 20 ,21

14:00

شنبه 99/12/02

15

8

4

InActive

InActive

78

Delivered with 27 test takers

11

TOEFL iBT

Feb 27 ,21

09:00

شنبه 99/12/09

9

0

InActive

2

InActive

94

Delivered with 16 test takers

12

TOEFL iBT

Feb 28 ,21

09:00

یکشنبه 99/12/10

16

7

InActive

InActive

0

82

Delivered with 23 test takers

13

TOEFL iBT

Mar 06 ,21

09:00

شنبه 99/12/16

14

0

0

InActive

InActive

91

Delivered with 14 test takers

14

TOEFL iBT

Mar 06 ,21

14:00

شنبه 99/12/16

6

1

0

InActive

InActive

98

Delivered with 7 test takers

15

TOEFL iBT

Mar 13 ,21

09:00

شنبه 99/12/23

12

3

InActive

InActive

InActive

90

Delivered with 15 test takers

16

TOEFL iBT

Mar 13 ,21

14:00

شنبه 99/12/23

0

7

0

InActive

InActive

98

Delivered with 7 test takers

17

TOEFL iBT

Mar 14 ,21

09:00

یکشنبه 99/12/24

18

15

0

InActive

0

72

Delivered with 33 test takers

18

TOEFL iBT

Mar 27 ,21

09:00

شنبه 00/01/07

16

18

8

0

4

59

Delivered with 46 test takers

19

TOEFL iBT

Mar 27 ,21

14:00

شنبه 00/01/07

16

3

InActive

0

0

86

Delivered with 19 test takers

20

TOEFL iBT

April 10 ,21

09:00

شنبه 00/01/21

16

14

8

1

0

66  
21

TOEFL iBT

April 10 ,21

14:00

شنبه 00/01/21

16

5

0

InActive

0

84

Afternoon Administration
22

TOEFL iBT

April 24 ,21

09:00

شنبه 00/02/04

21

19

7

InActive

1

58  
23

TOEFL iBT

April 24 ,21

14:00

شنبه 00/02/04

15

2

2

2

3

81

Afternoon Administration
24

TOEFL iBT

May 08 ,21

09:00

شنبه 00/02/18

14

1

InActive

InActive

InActive

90  
25

TOEFL iBT

May 08 ,21

14:00

شنبه 00/02/18

5 1 InActive InActive InActive 99 Afternoon Administration
26

TOEFL iBT

May 15 ,21

09:00

شنبه 00/02/25

12

1

1

InActive

1

90  
27

TOEFL iBT

May 15 ,21

14:00

شنبه 00/02/25

4

InActive

1

InActive

1

99

Afternoon Administration
28

TOEFL iBT

May 22 ,21

09:00

شنبه 00/03/01

18

4

1

InActive

InActive

82  
29

TOEFL iBT

May 22 ,21

14:00

شنبه 00/03/01

9

InActive

2

InActive

InActive

94

Afternoon Administration
30

TOEFL iBT

June 05 ,21

09:00

شنبه 00/03/15

10

2

InActive

1

InActive

92  
31

TOEFL iBT

June 05 ,21

14:00

شنبه 00/03/15

6

InActive

InActive

InActive

InActive

99

Afternoon Administration
32

TOEFL iBT

June 19 ,21

09:00

شنبه 00/03/29

7

1

1

InActive

InActive

96  
33

TOEFL iBT

June 20 ,21

09:00

یکشنبه 00/03/30

2

1

InActive

InActive

InActive

102  
34

TOEFL iBT

June 26 ,21

09:00

شنبه 00/04/05

12

2

InActive

InActive

InActive

91  
35

TOEFL iBT

June 26 ,21

14:00

شنبه 00/04/05

5

InActive

InActive

InActive

3

97

Afternoon Administration
36

TOEFL iBT

July 03 ,21

09:00

شنبه 00/04/12

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
37

TOEFL iBT

July 03 ,21

14:00

شنبه 00/04/12

1

InActive

1

InActive

InActive

103 Afternoon Administration
38

TOEFL iBT

July 10 ,21

09:00

شنبه 00/04/19

3

InActive

InActive

InActive

InActive

102  
39

TOEFL iBT

July 10 ,21

14:00

شنبه 00/04/19

2

InActive

InActive

InActive

InActive

103

Afternoon Administration
40

TOEFL iBT

July 24 ,21

09:00

شنبه 00/05/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
41

TOEFL iBT

July 24 ,21

14:00

شنبه 00/05/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
42

TOEFL iBT

Aug 07 ,21

09:00

شنبه 00/05/16

6

InActive

InActive

InActive

InActive

99  
43

TOEFL iBT

Aug 07 ,21

14:00

شنبه 00/05/16

1

InActive

InActive

InActive

InActive

104

Afternoon Administration
44

TOEFL iBT

Aug 21 ,21

09:00

شنبه 00/05/30

5

InActive

InActive

InActive

InActive

100  
45

TOEFL iBT

Aug 21 ,21

14:00

شنبه 00/05/30

5

InActive

1

InActive

InActive

99

Afternoon Administration
46

TOEFL iBT

Aug 28 ,21

09:00

شنبه 00/06/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
47

TOEFL iBT

Aug 28 ,21

14:00

شنبه 00/06/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
48

TOEFL iBT

Sep 04 ,21

09:00

شنبه 00/06/13

InActive

InActive

InActive

InActive

1

104  
49

TOEFL iBT

Sep 04 ,21

14:00

شنبه 00/06/13

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
50

TOEFL iBT

Sep 11 ,21

09:00

شنبه 00/06/20

1

InActive

InActive

InActive

InActive

104  
51

TOEFL iBT

Sep 11 ,21

14:00

شنبه 00/06/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
52

TOEFL iBT

Sep 18 ,21

09:00

شنبه 00/06/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
53

TOEFL iBT

Sep 18 ,21

14:00

شنبه 00/06/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
54

TOEFL iBT

Sep 25 ,21

09:00

شنبه 00/07/03

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
55

TOEFL iBT

Oct 09 ,21

09:00

شنبه 00/07/17

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
56

TOEFL iBT

Oct 16 ,21

09:00

شنبه 00/07/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
57

TOEFL iBT

Oct 16 ,21

14:00

شنبه 00/07/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
58

TOEFL iBT

Oct 23 ,21

09:00

شنبه 00/08/01

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
59

TOEFL iBT

Oct 24 ,21

09:00

یکشنبه 00/08/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
60

TOEFL iBT

Oct 30 ,21

09:00

شنبه 00/08/08

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
61

TOEFL iBT

Oct 30 ,21

14:00

شنبه 00/08/08

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
62

TOEFL iBT

Nov 06 ,21

09:00

شنبه 00/08/15

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
63

TOEFL iBT

Nov 06 ,21

14:00

شنبه 00/08/15

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
64

TOEFL iBT

Nov 13 ,21

09:00

شنبه 00/08/22

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
65

TOEFL iBT

Nov 20 ,21

09:00

شنبه 00/08/29

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
66

TOEFL iBT

Nov 20 ,21

14:00

شنبه 00/08/29

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
67

TOEFL iBT

Nov 27 ,21

09:00

شنبه 00/09/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
68

TOEFL iBT

Nov 28 ,21

09:00

یکشنبه 00/09/07

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
69

TOEFL iBT

Dec 04 ,21

09:00

شنبه 00/09/13

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
70

TOEFL iBT

Dec 04 ,21

14:00

شنبه 00/09/13

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
71

TOEFL iBT

Dec 11 ,21

09:00

شنبه 00/09/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
72

TOEFL iBT

Dec 11 ,21

14:00

شنبه 00/09/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
73

TOEFL iBT

Dec 18 ,21

09:00

شنبه 00/09/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  
74

TOEFL iBT

Dec 18 ,21

14:00

شنبه 00/09/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Afternoon Administration
75

TOEFL iBT

Dec 19 ,21

09:00

یکشنبه 00/09/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105  

توجه 1 : اين صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رساني ميگردد بنابراين اطلاعات موجود در آن تقريبي است.

توجه 2 : اين مركز داراي 5 Lab  از A تا E  هر كدام با ظرفيت  21 صندلي ميباشد . در زير نام هر Lab ظرفيت اشغال شده  از آن Lab  درج  گرديده است. در ستون Seats Available ظرفيت باقي مانده از كل 105 صندلي نمايش داده شده است.

توجه 3 : Lab هايي كه با عبارت InActive  مشخص شده اند، هنوز توسط ETS براي ثبت نام فعال نگرديده و كل ظرفيت  آنها در صورت فعال شدن براي ثبت نام، موجود خواهد بود.

توجه 4 : فعال نمودن Lab ها براي ثبت نام فقط در اختيار  موسسه ETS ميباشد. چنانچه درخواستي براي فعال شدن يك Lab داريد، تقاضاي خود را به آدرس ايميل toefl@ETS.ORG  ارسال نمایند.