تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01152000 25 20 64Pre - TOEFL 21398/09/30
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 25 24 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/10/05
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0885000 20 13 64Pre - TOEFL 11398/10/07
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه01380000 20 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/10/09
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0885000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 11398/10/14
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/10/22
توضیحات 19:1516:00چهارشنبه19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه01152000 غیر فعال 64Pre - TOEFL 21398/11/05
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/11/13
توضیحات    19:1516:00چهارشنبه19:1516:00شنبه01380000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1398/11/19


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود